RADA RODZICÓWZarząd Rady Rodziców rok szkolny 2020-21

 1. Przewodnicząca - Urszula Grabowiecka
 2. V-ce przewodnicząca - Iwona Kazimierak
 3. Sekretarz - Kamila Kołodziejek
 4. Skarbnik - Kinga Błachnio

Komisja rewizyjna

 1. Telej Łukasz
 2. Agata Olek
 3. Agnieszka Zielińska


Numer konta bankowego Rady Rodziców:
82 9217 0001 0010 6920 2000 0010
KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

OGÓLNE UPRAWNIENIA RADY
 • możliwość wnioskowania do odpowiednich organów we wszystkich sprawach szkoły np. o nadanie imienia szkole

ZADANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCH. I OPIEKUŃCZEGO
 • uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
 • opiniowanie szkolnych zestawów programów i podręczników
 • opiniowanie wprowadzenia do planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych

ZADANIA ZWIĄZANE Z NADZOREM
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
 • przyjmowanie do wiadomości planu nadzoru oraz informacji o jego realizacji przedstawionych przez dyrektora szkoły

UPRAWNIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO POLITYKI KADROWEJ
 • opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
 • wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela

SPRAWY FINANSOWE W SZKOLE
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkowanie ich zgodnie z regulaminemCo warto wiedzieć o Radzie Rodziców?

Wyciąg z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
stan prawny obowiązujący od dnia 1 września 2003 roku

  Art. 53
 1. W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 4. Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę niż określona w ust. 1.

  Art. 54
 1. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.

 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 3.
Polecamy ciekawy artykuł p.t.: Nasza klasa zamieszczony w "Wychowawcy" nr 9/2007, a traktujący o uprawnieniach Rady.Copyright (c) 2006. . Wszystkie prawa zastrzeżone.