Historia szkoły


Według 'Słownika geograficznego' Chlebowskiego, Walewskiego i Sulimierskiego we wsi Sobolew istniała szkoła początkowa już od 1871 roku. Mieściła się ona w wynajętym domu. Około roku 1890 szkołę z Sobolewa przeniesiono o 4 km do Godzisza. Odtąd przez prawie 30 lat nauka czytania i pisania, 'tępiona' przez carską policję, odbywała się w domach.

W czerwcu 1915 r. Ks. Leon Kalinowski założył ochronkę, do której uczęszczało przeszło 125 dzieci. Istniała ona przez kilka miesięcy do momentu przejścia z zachodu frontu.

Powtórnie w kwietniu 1917 roku otworzył on szkółkę prywatną w domu kościelnym, która w rok później zaliczona została na etat rządowy.

Jesienią 1919 r. Została otwarta również Szkoła Kolejowa. Mieściła się ona w dwu wynajętych budynkach przy ulicy Kościuszki: drewnianym należącym do p. Michalca oraz murowanym, stanowiącym własność p. Onufrego Błachnio. W 1920 r p. O. Błachnio aktem darowizny przekazał szkole na własność budynek przez nią zajmowany.

Po klęsce wrześniowej w budynkach szkolnych przez kilka tygodni mieścił się zaimprowizowany szpital polowy dla rannych polskich żołnierzy.

W czasie okupacji niemieckiej nauka w szkole odbywała się nieregularnie. Po wojnie wznowiono nauczanie, a Gminna Rada Narodowa na posiedzeniu w dniu 28 X 1945 r. Uchwaliła budowę gmachu szkolnego w Sobolewie.

Rok szkolny 1945/46 zaznaczył się w historii Sobolewa doniosłym faktem otwarcia szkoły średniej. Kamień węgielny pod gmach Publicznej Szkoły Powszechnej w Sobolewie uroczyście wmurowano 24 sierpnia 1947 r., ale budynek szkolny ostatecznie oddano do użytku dopiero w roku 1956.

Wcześniej w roku 1954/55 Liceum i Szkołę Podstawową zespolono w jedną całość: 'Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Sobolewie'. Była to szkoła jedenastoletnie i nauczyciele ze szkoły podstawowej uczyli także w gimnazjum. Związek obu szkół trwał faktycznie do roku 1987, kiedy to Liceum otrzymało nowy budynek.

W roku szkolnym 1993/94 utworzono drugą szkołę ponadpodstawową : Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w wielu zawodach. Na zebraniu ogólnym rodziców, które odbyło się 1 grudnia 1993 r., dyrektor K. Łapacz zapoznając rodziców z problemami i kondycją finansową szkoły, zwrócił uwagę na trudności lokalowe (brak szatni, mała świetlica, mała sala gimnastyczna, mało izb lekcyjnych) i konieczność rozbudowy szkoły. Propozycja ta spotkała się z aprobatą i tego samego dnia zawiązał się Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sobolewie, który energicznie zabrał się do zbierania funduszy na ten cel.

28 kwietnia 1994 r. Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły zwrócił się z prośbą do Urzędu Gminy o wydanie wskazani lokalizacyjnego na rozbudowę szkoły. Dnia 25 lipca 1994 r. Została podpisana umowa na wykonanie wniosku lokalizacyjnego z koncepcją programowo-przestrzenną na rozbudowę SP i LO w Sobolewie.

W listopadzie 1994 r. Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły zwrócił się do Zarządu Gminy o ujęcie w planach wydatków inwestycyjnych budżetu gminy w roku 1995 rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sobolewie. Dnia 28 lipca 1995 r. szkoła otrzymała pozwolenie na rozbudowę, jesienią zostały zalane fundamenty. Od tego momentu rozpoczęły się intensywne prace przy budowie nowego skrzydła szkoły. Prace ukończono w sierpniu 1998 r., a zajęcia dydaktyczne w nowej części rozpoczęły się 1 września 1998 r.

Uroczyste nadanie imienia Henryka Sienkiewicza Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie miało miejsce 14 października 1998 r.

Od 1 września 1999 r. w związku z reformą edukacji, powołano do życia przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie Publiczne Gimnazjum. Patronem Zespołu Szkół w Sobolewie jest Henryk Sienkiewicz.

W 2017 roku parlament przyjął ustawę likwidującą gimnazja, dlatego od dnia 1 września 2017 nie ma naboru do klas 1 gimnazjów.

Z dniem 1 września 2017 nasz szkoła przyjmuje nową nazwę: "Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie". Ostatni rocznik gimnazjalistów kończy naukę w roku szkolnym 2018/2019.HYMN SZKOŁY

Drogi pisarzu hołd Ci składamy dziś,
Szczególnie teraz w pamięci wciąż naszej tkwisz,
Książki czytamy twoje każdego dnia,
Ich bohaterów każdy z nas dobrze zna.
Czy to nowela, czy to też powieść jest,
Ty nam tworzyłeś ku pokrzepieniu serc,
Za swe ''Quo vadis'' dostałeś Nobla też, więc
Nasz stan uczniowski kocha i ceni Cię.

Ref.:
Sienkiewicz patronem naszej szkoły,
A jego dom od nas blisko jest,
Za wielkie dzieła składamy cześć,
Niech wiatr poniesie ją dalej gdzieś.


Kochamy Cię za wielką twórczość Twą,
Dumni jesteśmy z tak pięknych, i mądrych ksiąg,
Wprowadzasz nas w nieznany, dawny czas,
Wielki pisarzu, piewco historii nasz.

Ref.:
Sienkiewicz patronem naszej szkoły,
A jego dom od nas blisko jest,
Za wielkie dzieła składamy cześć,
Niech wiatr poniesie ją dalej gdzieś.

Copyright (c) 2006. . Wszystkie prawa zastrzeżone.